Pravidlá súťaže na Facebook-u

Podmienky SÚŤAŽE

1. Organizátorom súťaže je: spoločnosť Najlepšia móda, s.r.o. so sídlom Rudinská 376/6, 023 31 Rudinská, Slovenská republika, IČO: 47880929, DIČ: 2024133727, IČ DPH: SK2024133727, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 62710/L, ako predávajúci (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „vyhlasovateľ súťaže“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Spoločnosť je platca DPH.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Najlepšia móda, s.r.o., Rudinská 376/6, 023 31 Rudinská
Telefón: 0950 750 750
E-mail: info@najlepsiamoda.sk


2. Súťaž prebieha v termíne od 3.8.2018 do 10.8.2018 do 23:00.

3. Výhrou v súťaži je 1ks oblečenia, podľa vlastného výberu výhercu v maximálnej hodnote 50€.

4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu výhry uvedenú v bode 3. týchto súťažných podmienok.

5. Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 11.8.2018 po 8:00.

6. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má aktívny Facebookový profil a na profile NajlepsiaModa.sk prostredníctvom komentára zverejní obrázok produktu, ktorý chce vyhrať.

7. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.

8. Každý súťažiaci zapojením do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky, a súčasne vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ňou nijako spojená.

9. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. a zároveň pridali obrázok produktu. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

10. Výhra bude výhercovi dodaná prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou SPS (Slovak parcel service). V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 9. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu doručeniu a prevzatiu podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

11. Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku NajlepsiaModa.sk v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

12. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.

13. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

14. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže alebo súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

15. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.

16. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.